Belangrijke wijziging Toeslagenwet per 1 juli 2016

  • Gepubliceerd: 4 juli 2016

De toeslagenwet vult een aantal sociale uitkeringen (ziektewet, WIA, WAO, Wajong, IOW, WW) aan met een toeslag tot het relevant sociaal minimum, als u daar met uw (gezins)inkomen onder blijft. Uw leefsituatie is daarbij ook van belang: getrouwd of daarmee gelijkgesteld of alleenstaand. Per 1 juli 2016 is daar bijgekomen: alleenstaand-woningdeler.

Wanneer bent u een alleenstaand-woningdeler?

U bent alleenstaand-woningdeler als u:

  • 21 jaar of ouder bent èn
  • de woning deelt met minstens 1 andere medebewoner.

Wat zijn de gevolgen voor u als mantelzorger?

Bent u mantelzorger met één van de genoemde uitkeringen en alleenstaand-woningdeler? Dan betekent dit een vermindering van de toeslag die u anders op uw uitkering zou krijgen.

Geleidelijke verlaging

Omdat de invoering van het begrip alleenstaand-woningdeler ingrijpende gevolgen heeft, wordt de toeslag die u nu krijgt geleidelijk verlaagd. Van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019 wordt de toeslag elk jaar 5% lager. 

Bewoners die niet worden meegeteld als medebewoner

  • bewoners die jonger zijn dan 21 jaar
  • studenten die een opleiding volgen waardoor zij recht kunnen hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming inde studiekosten
  • studenten die een Beroep Begeleidende Leerweg volgen (BBL)
  • bewoners van een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder
  • uw verhuurder of huurder, tenzij het gaat om naaste familie bijvoorbeeld opa, vader, (schoon)zus of (klein)kind zij gelden wel als medebewoner

Aandachtspunt

Als de situatie van de personen waarmee u woont verandert, moet u dit binnen 1 week nadat deze verandering bij u bekend had kunnen zijn, aan het UWV doorgeven.