Herziene druk van Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning

  • Gepubliceerd: 18 februari 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn ontving op eind januari 2016 de herziene druk van de toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. De toekomstagenda bevat aanbevelingen, aandachtspunten en concrete acties rond vijf thema’s van informele zorg en ondersteuning. MantelzorgNL is betrokken bij de totstandkoming van deze toekomstagenda. Samen met andere betrokkenen maakt MantelzorgNL zich hard voor een goede implementatie in de lokale praktijk.

Oproep aan staatssecretaris
De betrokken partijen van de Toekomstagenda hebben de staatssecretaris op 26 januari jl. opgeroepen om (ook) op het landelijke niveau aandacht te blijven vragen voor informele zorg. Overheden en landelijke partijen hebben volgens hen een belangrijke rol bij het wegnemen van (wettelijke) belemmeringen, het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden en het gericht ondersteunen van de lokale praktijk. De staatssecretaris heeft toegezegd om te kijken hoe de Rijksoverheid hierbij kan ondersteunen. 

Gezamenlijke visie
De staatssecretaris heeft de voorzitters uitgenodigd om te komen met een gezamenlijke visie over de positie van Informele zorg in de samenleving. Hier geeft MantelzorgNL, samen met de andere betrokken partijen graag gehoor aan. MantelzorgNL pleit ervoor dat bij wet- en regelgeving in het sociale domein gekeken moet worden naar de effecten voor mantelzorgers en vrijwilligers. 

Landelijke samenwerking

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij het ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. 

Vijf thema's

De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema's:

  • verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorg;
  • goede toerusting en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • deskundigheidsbevordering van beroepskrachten met name als het gaat om de samenwerking met mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
  • betere aansluiting bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
  • informele ondersteuning om maatschappelijk actief te blijven.

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op: http://www.toekomstagendainformelezorg.nl/