Meeste zorg wordt gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers

  • Gepubliceerd: 23 januari 2017

De meeste mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben ontvangen dit van informele zorgers, dus iemand uit het eigen sociale netwerk. Dit blijkt uit de nieuwe SCP publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015. Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen is gekeken naar zorg of ondersteuning die ook kan worden geïndiceerd, zoals hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en/of begeleiding

Informele zorg aan 9% volwassenen

Van de volwassen bevolking ontvangt 9% hulp uit het sociale netwerk, terwijl 6% (ook) publiek gefinancierde hulp krijgt en 3% (ook) particuliere hulp. In totaal gaat het om 15% (bijna 2 miljoen) van de zelfstandig wonende volwassenen in Nederland die enige vorm van hulp of ondersteuning ontvangen. De groep bestaat voornamelijk uit mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, ouderen, alleenwonenden en mensen met een laag inkomen. 

Meerdere typen helpers komt relatief weinig voor

Ongeveer een vijfde van de ontvangers van zorg en ondersteuning kreeg deze hulp van meerdere typen helpers (informeel, publiek gefinancierd en/of particulier gefinancierd). Huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging worden relatief vaak door mantelzorgers gegeven. De zwaardere en meer gespecialiseerde hulp (verpleging en begeleiding) ontvangen mensen voornamelijk van publiek gefinancierde professionals. Zowel eenpersoonshuishoudens als 75-plussers ontvangen relatief vaak zorg en ondersteuning.

Deel van Nederlanders wil meer zorg en ondersteuning

Ongeveer 8% van de zelfstandig wonende Nederlandse volwassenen stelt dat zij meer hulp nodig hebben dan zij ontvangen. Twee derde van hen ontvangt al een vorm van zorg en ondersteuning, een derde nog helemaal niet. De redenen waarom zij onvoldoende hulp of steun ervaren zijn onbekend. Er is vooral behoefte aan (meer) hulp bij het huishouden (5%) en begeleiding (3%). In vergelijking met 2014: het aantal mensen dat huishoudelijke hulp ontvangt is gedaald met 3%.

Slechts een deel van alle informele zorg

Niet meegenomen in dit onderzoek is de informele zorg:

  • in de vorm van bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuisbezoeken, regelen administratie of luisterend oor
  • aan iemand in een instelling of verpleeghuis
  • aan kinderen onder de 18 jaar

In dit onderzoek is dus slechts een deel van alle informele hulp en zorg die in Nederland wordt geboden in kaart gebracht. Zonder bovengenoemde uitsluiting zou het aantal personen dat mantelzorg ontvangt fors hoger zijn.Meer weten?

Meer weten?