Overbelaste mantelzorg: een kwaliteitsstandaard in ontwikkeling

  • Gepubliceerd: 24 augustus 2017

Om het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden naar het hoogste niveau te brengen ontwikkelt V&VN nieuwe kwaliteitstandaarden. Overbelaste mantelzorg is één van de thema’s waarop een nieuwe standaard voor deze beroepsgroep wordt ontwikkeld. MantelzorgNL draagt hieraan bij.

Overbelaste mantelzorg

Mantelzorgers zijn goud waard en zorgen veelal met voldoening voor een naaste. Het beroep op mantelzorgers vanuit de samenleving neemt echter steeds meer toe. Mantelzorgers moeten in de huidige participatiemaatschappij zelfredzamer zijn en vaker andere mantelzorgers uit het sociale netwerk inschakelen. Als de zorg te zwaar wordt, dan vragen mantelzorgers niet snel om hulp. Dat kan ervoor zorgen dat mantelzorgers overbelast raken of het gevoel hebben er alleen voor te staan. Deze overbelasting kan leiden tot stress, uitputting, depressie of eenzaamheid.

Verpleegkundigen en verzorgenden

Het isbelangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals aandacht hebben voor overbelasting van mantelzorgers en hen ondersteunen. Het is op dit moment alleen nog onduidelijk hoe verpleegkundigen en verzorgenden dit kunnen doen. De verpleegkundige en verzorgende is vaak de eerst betrokkene bij de zorg en speelt een cruciale rol om (het risico op) overbelasting te voorkómen. Maar ook om de belasting te verlichten en de draagkracht en de volhoudtijd te bevorderen.

Kwaliteitsstandaard

V&VN wil met het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard ‘overbelaste mantelzorg’ verpleegkundigen en verzorgenden handvatten bieden waarmee zij mantelzorgers kunnen ondersteunen in hun belangrijke maatschappelijke taak. De kwaliteitsstandaard richt zich op het voorkomen en vroeg signaleren van overbelasting en het verminderen van de belasting van de mantelzorger. Het wordt een algemene kwaliteitsstandaard met extra aandacht voor drie specifieke groepen: jonge, werkende en oudere mantelzorgers, die breed toepasbaar is in verschillende settings (thuissituatie, ziekenhuizen, zorgorganisaties). Ook biedt de kwaliteitsstandaard inzicht in mogelijkheden voor vroege signalering, preventie en interventie (zoals e-Health) en over criteria voor verwijzing naar andere zorg- en hulpverleners. Het belangrijkste is dat zorgverleners preventief kunnen handelen om overbelasting van mantelzorgers te voorkómen.

Ontwikkeling

Voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard werkt V&VN samen met IQ Healthcare, het UMC Utrecht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en MantelzorgNL. Het project wordt gefinancierd door ZonMw. Verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers en cliënten zijn lid van de projectgroep. De kwaliteitsstandaard is eind 2018 gereed.