Het ophalen van signalen is belangrijke taak van MantelzorgNL. Deze signalen zijn nodig om gefundeerde beleidsaanbevelingen te kunnen doen en praktische oplossingen aan te dragen. Het Nationaal Mantelzorgpanel (NMP) is één van de instrumenten die MantelzorgNL succesvol inzet om signalen op te halen. Ook komen een paar keer per jaar de correspondenten (medewerkers van een aantal lidorganisaties) bijeen om over ontwikkelingen op het werkveld van mantelzorgondersteuning te praten. Binnenkort starten we nog een manier om signalen bij onze achterban op te halen.

De Steunpuntenpeiling

De steunpuntenpeiling (SPP) is een nieuw middel om signalen van lidorganisaties kwantitatief (dus via vragenlijsten) te verzamelen. Via het NMP zetten we 5-6 keer per jaar rondom een bepaald thema een vragenlijst uit onder mantelzorgers. Dit willen we bij een aantal inhoudelijke thema's ook gaan doen onder onze lidorganisaties. Door het dagelijkse contact met mantelzorgers bezit jouw steunpunt waardevolle informatie over de problemen die mantelzorgers ervaren. Door de resultaten van het NMP en de SPP samen te brengen, hopen we het signaal te versterken en de urgentie van de boodschap te vergroten. In mei willen we een eerste SPP uitzetten. Alle contactpersonen van lidorganisaties van MantelzorgNL ontvangen de uitnodiging voor de vragenlijst.

Branchemonitor 2.0

Naast de SPP zal er in juni nog een vragenlijst uitgaan aan de lidorganisaties. Niet over een inhoudelijk thema, maar om kerngegevens van onze lidorganisaties op te halen. Waarom? In de zomer komt het SCP met het eindrapport van het onderzoek evaluatie Hervorming Langdurige Zorg. Informele zorg heeft daarin een belangrijke rol. Samen vertegenwoordigen wij de branche informele zorg. Om een gedegen reactie te kunnen geven, is inzicht in aard en omvang van de organisaties die deel uitmaken van de branche noodzakelijk. Aan de hand van de gegevens uit de Branchemonitor 2012-2013 kunnen wij een vergelijking maken tussen de branche van voor de invoering van de Wmo en de branche nu. Dit betekent dat wij enkele vragen uit de Branchemonitor rond de zomerperiode opnieuw zullen uitvragen. Uiteraard hopen we op jullie medewerking!