Komt u de ledenraad van MantelzorgNL versterken?

Vindt u het belangrijk en leuk om de koers van de vereniging MantelzorgNL mede te bepalen? Stel u dan kandidaat voor de MantelzorgNL Ledenraad!

Aanmelden kan tot en met 13 januari 2016. Van 11 februari tot en met 4 maart 2016 zijn de verkiezingen.

Waar zet u zich samen met MantelzorgNL voor in?

MantelzorgNL vindt dat mantelzorgers ‘op eigen wijze’ moeten kunnen zorgen. Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Dat vraagt om maatwerk en het voorkomen van overbelasting. Met elkaar maken wij mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. Dat doen we vanuit onze expertise en met hart voor de informele zorg.

In deze tijd van ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg is de tijd rijp om de informele zorg een stevige plaats te geven in de Nederlandse samenleving. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden sleutelfiguren in een toekomstbestendige zorg.

Wat doet de ledenraad?

Ledenraadsleden zitten zonder last of ruggespraak in de ledenraad. Belangrijke taken van deze raad zijn:

 • Goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening
 • Verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het gevoerde beleid
 • Goedkeuren van de strategie van MantelzorgNL en bepalen of de jaarplannen bijdragen aan het realiseren van deze strategie
 • Goedkeuren van de begroting
 • Goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement
 • Benoemen van bestuursleden

Hiernaast heeft de ledenraad een adviesrol richting bestuur en directie: de ledenraadsleden praten en denken mee over belangrijke ontwikkelingen en activiteiten van MantelzorgNL.

Kieskringen

Er zitten 30 leden in de Ledenraad. MantelzorgNL heeft binnen de Ledenraad twee groepen leden: lidorganisaties en individuele leden. Elke groep heeft 15 zetels in de ledenraad.

lidorganisaties
Elke lidorganisatie wordt ondergebracht in een of meer van de volgende vijf kieskringen, afhankelijk van de functie(s) die betreffende organisatie uitvoert:

 • Steunpunten mantelzorg - 7 zetels in de ledenraad
 • Vriendendienst - 2 zetels in de ledenraad
 • Buddyzorg - 2 zetels in de ledenraad
 • Vrijwillige thuishulp - 2 zetels in de ledenraad
 • Georganiseerde burenhulp - 2 zetels in de ledenraad

Naarmate een lidorganisatie meer functies uitoefent – dit geldt bijvoorbeeld voor grotere welzijnsinstellingen – kunnen zij dan ook voor meer kieskringen kandidaten stellen.

Individuele leden
De individuele leden zijn ondergebracht in twee kieskringen:

 1. Individuele mantelzorgers - 10 zetels in de ledenraad
 2. Individuele belangenbehartigers mantelzorg - 5 zetels in de ledenraad

Wie kunnen zich kandidaat stellen?

Bent u lid van MantelzorgNL of werkzaam bij een lidorganisaties van MantelzorgNL? Dan kunt u zich kandidaat stellen. In het laatste geval dient u over een schriftelijke volmacht te beschikken namens het bestuur van uw organisatie waaruit blijkt dat u bent afgevaardigd om namens de betreffende kieskring te spreken.

Huidige ledenraadsleden kunnen zich opnieuw kandidaat stellen, mits hun maximale zittingsduur niet is verstreken.

Hoe stelt u zich kandidaat?

U kunt zich kandidaten stellen door het formulier in te vullen. Dit formulier kan, samen met een foto, worden gemaild naar ledenraadsverkiezingen@mantelzorg.nl. Bent u werkzaam bij een lidorganisatie dan moet u een schriftelijke volmacht namens het bestuur van uw organisatie meesturen.

Profiel Ledenraadslid

Voor het goed functioneren als lid van de ledenraad helpt het als u over een of meerdere van onderstaande eigenschappen beschikt.

U:

 • heeft kennis van en bent betrokkenheid bij de informele zorg. U bent bereid en in staat om de ontwikkelingen over informele zorg te volgen en u te verdiepen in de thema’s waar de vereniging zich voor inzet.
 • heeft voldoende (bestuurlijke) ervaring, waaronder ervaring met doelmatig vergaderen en het zich eigen maken van beleidsstukken.
 • bent in staat de dialoog met de leden van het bestuur en de directie van MantelzorgNL aan te gaan. Daarbij heeft u het vermogen hen met distantie kritisch te volgen.
 • bent in staat zelfstandig een mening te vormen en heeft gevoel voor praktische haalbaarheid.
 • bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van MantelzorgNL en mantelzorgers in het algemeen.
 • overziet de gevolgen van beslissingen op langere termijn (visie) en bent in staat om loyaal het vastgestelde beleid te verantwoorden naar buiten.
 • beschikt over voldoende tijd en de bereidheid om deze tijd te besteden aan actieve deelname aan de vergaderingen en eventuele andere activiteiten van de Ledenraad.
 • bent communicatief vaardig (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden). Daarbij heeft u ruime ervaring met communicatie per e-mail.


Download

 • Formulier kandidaatstellen.docxFormulier kandidaat stellen
 • Volmacht - Bent u werkzaam bij een lidorganisatie dan moet u een schriftelijke volmacht namens het bestuur van uw organisatie meesturen.