Brandbrief aan de Tweede Kamer over resultaat-gericht indiceren

16 april 2019

MantelzorgNL, cliënten- en patiëntenorganisatie uiten in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen over de plannen van De Jonge over resultaatgericht indiceren. Bij resultaatgericht indiceren worden o.a. mantelzorgers en ouderen geconfronteerd met algemeen geformuleerde beslissingen van de gemeente, waarbij wat die beslissing inhoudt niet objectief en duidelijk is. We zien resultaatgericht indiceren ook bij andere vormen van zorg en ondersteuning opkomen, zoals begeleiding en dagbesteding. Bij resultaatgericht indiceren komt de rechtspositie van cliënten onder druk te staan.

MantelzorgNL en Per Saldo overhandigen position paper over pgb aan 8 Tweede Kamerleden

2 april 2019 

MantelzorgNL en Per Saldo pleiten in deze position paper voor minder administratieve rompslomp en reële tarieven pgb. Ook uiten we onze zorgen over de invoering van de ‘Symbolisch lage vergoeding’ voor onder andere mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren vanuit een pgb. Op 2 april overhandigden we samen met Per Saldo een position paper aan 8 Tweede Kamerleden. Zij brachten in het debat van 4 april onze punten naar voren. De Minister heeft aangegeven met MantelzorgNL en Per Saldo in gesprek te gaan en in een brief terug te komen op de lage tarieven. Ook komt hij in een brief terug op ons punt uit de position paper tav indicaties die voor meerdere jaren zouden moeten worden afgegeven (ipv elk jaar opnieuw). Wij blijven goed monitoren wat er gaat gebeuren met Symbolisch lage vergoeding na 1 mei

Clémence Ross-van Dorp aangesteld als landelijk aanjager respijtzorg

12 februari 2019

De voormalig staatssecretaris gaat respijtzorg verbeteren en beter beschikbaar maken voor mantelzorgers. MantelzorgNL heeft hiervoor het afgelopen jaar gepleit.

Samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gaat de aanjager respijtzorg in kaart brengen wat respijtzorg precies is, hoe respijtzorg geregeld is,  welke behoeftes er bij mantelzorgers leven en hoe respijtzorg nu wordt gefinancierd. Op basis daarvan zal zij verbeteringen voorstellen en gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren de voorgestelde verbeteringen over te nemen (aanjaagfunctie). 

Oproep aan de Tweede Kamer: schaf mantelzorgboete af voor álle AOW’ers

30 november 2018

Ook mensen met een onvolledige AOW moeten bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. In een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer pleiten MantelzorgNL, KBO-PCOB, NOOM, LCR, SMN en IOT hiervoor. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.

Presentatie Langer Thuis, met veel aandacht voor de positie van mantelzorgers

2 november 2018

Samen met 20 organisaties presenteerde Minister De Jonge op 2 november het plan van aanpak voor het Programma Langer Thuis. MantelzorgNL zette daarbij stevig in op meer ondersteuning en hulp aan mantelzorgers, dat dan ook een van de drie actielijnen is geworden van het plan. De belangrijkste acties waarbij MantelzorgNL actief betrokken is, lees je hier: https://mantelzorg.nl/artikel/programma-langer-thuis-van-start. 

MantelzorgNL bezorgd over wetsvoorstel toezicht onvrijwillige zorg 

1 oktober 2018

MantelzorgNL en Alzheimer Nederland maken zich zorgen over het plan van het kabinet om toezicht bij onvrijwillige zorg over te laten aan mantelzorgers. Het gaat hier om zorg waarbij iemand tegen zijn of haar zin wordt opgenomen, behandeld of in vrijheid wordt beperkt. Tweede Kamerleden van de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP delen deze zorgen en hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kritische vragen gesteld. MantelzorgNL en Alzheimer Nederland maken zich zorgen dat zorgaanbieders verantwoordelijkheden zullen afschuiven op mantelzorgers. 

MantelzorgNL: ‘Tweede Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe wmo-tarief gaan omzeilen!’

25 september 2018 

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per vier weken. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en MantelzorgNL roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken.

Brede coalitie uit haar zorgen over het voorgenomen wmo abonnementstarief 

28 juni 2018

Naar aanleiding van de internetconsultatie die door het ministerie van VWS gehouden wordt over 

het voorgenomen ‘abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015’, vraagt MantelzorgNL in een bredere coalitie aandacht voor de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor mantelzorgers. Zo pleit de coalitie (naast MantelzorgNL bestaande uit Ieder(In), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC) ervoor dat er een goede monitor komt van de wijze waarop gemeenten omgaan met het nieuwe abonnementstarief, waarin ook ervaringen van mensen zelf worden meegenomen. Ook is het nodig te toetsen of mensen die maatwerk nodig hebben dit nog steeds krijgen en of er sprake is van ongewenste effecten op voorzieningen die buiten het abonnementstarief vallen.

MantelzorgNL vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers in de Tweede Kamer 

19 juni 2018

Ter voorbereiding op het plenaire debat over de evaluatie van de jeugdwet, stuurt MantelzorgNL samen met JMZ Pro een brief naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de positie van kinderen met een langdurig zieke ouder, die vaak al op jonge leeftijd mantelzorger zijn. Om de positie van jonge mantelzorgers te verbeteren doen we een aantal voorstellen. Lees hier welke voorstellen dat zijn.