MantelzorgNL, vereniging voor mantelzorgers

MantelzorgNL is de landelijke vereniging ván, vóór en mét mantelzorgers: Mensen die vanuit een persoonlijke relatie langdurig en intensief voor een ander zorgen. MantelzorgNL zet zich ervoor in dat mantelzorgers, vanuit de Nederlandse samenleving dat respect en die steun ontvangen, die nodig is om hun zorgtaak in vrijheid, op eigen wijze en duurzaam uit kunnen voeren. Dit doet zij met de inzet van haar kennis en kunde en haar brede netwerk.

Organisatie en toezicht

Het verenigingsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De voorbereiding en uitvoering van dit beleid heeft het bestuur gedelegeerd aan de  directeur. Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 5 en maximaal 7 personen. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van  1 termijn.

Gewenste samenstelling bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van de directeur, kunnen functioneren als goede bestuursleden, toezichthouders en adviseurs. Het bestuur hanteert relevante wet- en regelgeving zoals de Governancecode Sociaal Werk. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd en ervaring. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis: 

 • ervaring met mantelzorg
 • relevante ervaring in de sectoren zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • marketing en publiciteit
 • zakelijk en financieel management
 • juridische zaken
 • bestuurlijk en politiek netwerk.

Algemeen profiel

Een bestuurslid van MantelzorgNL: 

 • heeft affiniteit met de informele zorg, mantelzorg in het bijzonder
 • is in staat de visie van MantelzorgNL uit te dragen
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder van een vergelijkbare organisatie
 • kan toezicht houden op de uitvoering van het  beleid van MantelzorgNL
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler
 • is in staat te fungeren als klankbord voor de directeur
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet passende afstand te bewaren tot de werkorganisatie
 • kent de balans tussen constructief samenwerken en kritisch tegenspel
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden

Profiel voor het nieuwe bestuurslid

Behalve dat het nieuw te werven bestuurslid voldoet aan de algemene eisen die MantelzorgNL aan haar bestuursleden stelt, kenmerkt hij of zij zich door het hebben van kennis en ervaring op het gebied van zakelijk ondernemen, marketing en communicatie.

Tijdsbeslag

Het bestuur vergadert standaard vijf keer per jaar. Soms is het nodig tussendoor een of meer extra vergaderingen te beleggen. Hiernaast wonen bestuursleden vergaderingen van de ledenraad bij die jaarlijks vier maal bijeenkomt.
Soms stelt het bestuur een commissie in. Dat betekent voor de leden van deze commissie uiteraard extra tijdsbeslag.

Vergoeding

Bestuursleden krijgen een bescheiden vergoeding.