Andere vragen en zorgen

  Heeft u een andere vraag of een andere zorg over het keukentafelgesprek? Neem dan contact op met de mantelzorglijn. Telefoon: 030 - 760 60 55, op werkdagen bereikbaar van 9-16 uur.

  Waarom is het zo belangrijk dat ik als mantelzorger aanschuif bij het keukentafelgesprek? 

  Tijdens het keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente wat uw naaste zelf nog kan en hoe zijn sociale netwerk kan helpen. Als aan bod komt welke bijdrage u als mantelzorger kunt leveren, mag u zelf niet ontbreken. Daarnaast biedt de gemeente niet alleen ondersteuning aan zorgvragers, maar ook aan mantelzorgers. Ook dit komt ter sprake in het keukentafelgesprek. Als de ondersteuning van de gemeente aansluit op de behoefte van uw naaste én op die van u, kunt u de mantelzorg langer volhouden. Wanneer u uw zorgtaken kunt combineren met werk, opleiding en eigen activiteiten, voorkomt u overbelast te raken. Zorg daarom dat er met u wordt gesproken en niet slechts over u. 

  Mijn naaste en ik zijn helemaal niet uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Hoe kan dit?

  De gemeente voert niet in alle gevallen een keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld als een uitgebreid onderzoek niet nodig is, omdat het om een eenvoudige vraag gaat en de situatie goed bekend is. Dan kan een telefoongesprek onnodige bureaucratie voorkomen. De gemeente moet altijd een zorgvuldige afweging maken. Als het om kwetsbare zorgvragers en complexe zorgvragen gaat, is een zorgvuldig onderzoek vereist. 

  Doet de gemeente ook onderzoek als de ondersteuning wordt verminderd?

  De gemeente is verplicht om een zorgvuldig onderzoek te doen wanneer de ondersteuning verandert of vermindert. Het onderzoek gebeurt niet altijd in de vorm van een gesprek. Als de situatie van de zorgvrager al goed bekend is, kan de gemeente ook uitgaan van het dossier en schriftelijk communiceren. Heeft u echter liever een keukentafelgesprek, dan kunt u dat aanvragen. Doet de gemeente geen onderzoek, dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan.  

  Wie zijn er aanwezig bij een keukentafelgesprek?

  Een vertegenwoordiger van de gemeente voert het keukentafelgesprek met de zorgvrager. De gemeente bepaalt zelf wie die vertegenwoordiger is. Bijvoorbeeld een ambtenaar, iemand van het welzijnswerk of medewerkers van een sociaal wijkteam. De zorgvrager mag u als mantelzorger meenemen. Daarnaast mogen de zorgvrager én de mantelzorger allebei een onafhankelijke cliëntondersteuner laten aanschuiven. Lees meer over de onafhankelijke cliëntondersteuner

  Ik sta machteloos tegenover de gemeente

  Zorg dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten van de gemeente én die van uzelf. Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het keukentafelgesprek en eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner betrekt. De zorgvrager mag een persoonlijk plan indienen, waarin hij aangeeft wat hij nodig heeft aan ondersteuning. De gemeente betrekt dit persoonlijk plan bij het gesprek. Ook voor u als mantelzorger is het belangrijk om vooraf helder te hebben welke zorg u kunt geven en welke ondersteuning u nodig heeft om uw zorgtaken vol te houden. 

  Zowel de zorgvrager als de mantelzorger kan zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat is iemand die als persoonlijk adviseur kan helpen met het voorbereiden en voeren van het gesprek. Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gratis. De cliëntondersteuner kan een professional zijn, maar ook een vrijwillige ouderenadviseur, een hulp bij financiële administratie van de kerk of Humanitas, of een getrainde ervaringsdeskundige voor mensen met een psychische beperking. Lees meer over de onafhankelijke cliëntondersteuner.

  Ik krijg het als mantelzorger steeds zwaarder

  In het keukentafelgesprek kunt u aangeven hoeveel zorg u nu geeft en hoeveel u kunt geven. De gemeente kan u niet verplichten om mantelzorg te geven. Ook kunt u aangeven wat u zelf nodig heeft om de mantelzorg goed vol te houden. De gemeente heeft immers ook de opdracht om te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken. Denk aan informatie en advies, emotionele steun en educatie, passende respijtzorg of praktische en materiële hulp. U kunt als hulpmiddel bij het keukentafelgesprek het persoonlijke aandachtspuntenlijstje maken. 

  Als er ook formele zorgverleners betrokken zijn bij uw naaste, is het belangrijk dat deze zorg zo goed mogelijk aansluit op de informele zorg van u als mantelzorger. Praat hierover met de zorgverleners.      

  De gemeente wil in het gesprek alleen maar bezuinigen op de ondersteuning

  In het keukentafelgesprek gaat de gemeente na wat de zorgvrager zelf kan doen, hoe u als mantelzorger kunt helpen en of algemene voorzieningen ook een adequate oplossing bieden. Maatwerkvoorzieningen blijven beschikbaar voor wie die nodig heeft. Als de zorgvrager vindt dat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, kan hij altijd een formele aanvraag indienen.  

  De gespreksvoerders van de gemeente weten niet waar ze het over hebben

  Het keukentafelgesprek wordt altijd gevoerd door een professional die bij of namens de gemeente werkt. Hij moet zich kunnen inleven en een realistische inschatting maken van mogelijkheden en beperkingen. Ook moet hij kennis hebben van de behoeften en voorkeuren van de zorgvrager en de mantelzorger. De gemeente traint haar gespreksvoerders hierop. 

  Bent u desondanks ontevreden, dan kan de zorgvrager: 

  • een klacht indienen bij de gemeente over de gespreksvoerder (al dan niet na bemiddeling door een vertrouwenspersoon)
  • een reactie geven op het verslag dat de gespreksvoerder maakt van het gesprek
  • in bezwaar en beroep gaan tegen het besluit (de beschikking) van de gemeente over zijn aanvraag voor een maatwerkvoorziening.

  Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan

  Wat kan ik doen als de gemeente onze aanvraag voor een maatwerkvoorziening af wijst?

  De zorgvrager kan bezwaar maken en in beroep gaan bij de gemeente. Dit moet binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking gebeuren. Er zijn geen kosten aan verbonden. Leden van MantelzorgNL kunnen hierbij ondersteuning krijgen van onze juridisch adviseurs. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan