Een mantelzorgconsulent werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg en zorgt door individuele- of groepsbegeleiding van mantelzorgers hun draagkracht te vergroten en maakt ze wegwijs in de wereld van de laagdrempelige voorzieningen (bijv. vrijwillige hulp, mantelzorgmaatje, uitbreiden van sociaal netwerk). Ze geven voorlichting en advies, het bemiddelen tussen instanties, regelen bepaalde (respijt)voorzieningen en zetten in op versterking van de positie van mantelzorgers. Soms zijn ze een ‘casemanager’, waarbij ze mantelzorgers gedurende langere tijd begeleiden. Ze zijn iemand op wie een mantelzorger altijd terug kan vallen als het nodig is. 

Steeds vaker zien we mantelzorgconsulenten die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van een bepaalde groep mantelzorgers die specifieke vragen en hulp nodig hebben, bijvoorbeeld een consulent jonge mantelzorgers, Niet Aangeboren Hersenletsel, GGZ of mantelzorgers met een migrantenachtergrond.

Kosten

Deze ondersteuning is gratis. Het wordt gefinancierd door de gemeente vanuit de Wmo.

Waar?

Mantelzorgconsulenten werken vaak voor een steunpunt mantelzorg, een welzijnsorganisatie, organisatie voor informele zorg en soms voor de gemeente.

Zie ook: