De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz. 

Hoe werkt de Wlz?

Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wordt de indicatie toegekend, dan kan de aanvrager kiezen voor: 

  • zorg in een instelling
  • een volledig zorgpakket thuis
  • een persoonsgebonden budget
  • een modulair pakket thuis

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling. Het zorgkantoor helpt om de keuze te maken en de zorgaanbieder te kiezen. Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Zorgplan

Is er een zorgaanbieder gekozen, dan is deze verplicht om een zorgplan op te stellen. Dat doet hij samen met degene die de zorg nodig heeft en met jou als mantelzorger. Hierin staan afspraken over de zorg, de dagbesteding en over de samenwerking tussen jou en de professionele zorgverleners. 

Cliëntondersteuner

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Meer informatie hierover lees je in de Factsheet Cliëntondersteuning Wlz.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij uw zorgkantoor. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Stel je vraag over de Wet langdurige zorg in de community.

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

‘Zit je er even doorheen? Krop niets op, maar praat!’

Viroen Soebedar Lees het verhaal van Viroen