Lang niet alle mantelzorgers maken gebruik van mantelzorgondersteuning. De meerderheid (58%) van de overwegend langdurig en intensief zorgende mantelzorgers van het Nationaal Mantelzorgpanel ontvangt geen mantelzorgondersteuning. Degenen die wel van ondersteuning gebruik maken, doen dat met name in de vorm  van informatie en advies (19%) en groepsbijeenkomsten en lotgenotencontact (16%). 

Tevredenheid mantelzorgondersteuning

Gemiddeld geven mantelzorgers een 6,7 voor de mate waarin zij hun taken aan kunnen na het ontvangen van ondersteuning, terwijl zij dit zonder ondersteuning inschatten als een 5,8. Mantelzorgondersteuning wordt dus als effectief ervaren. Toch lijkt er nog een slag te maken in het aansluiten van de ondersteuning op de individuele behoefte van de mantelzorger. Slecht 1 op de 3 van de ondersteunde mantelzorgers vindt dat de ondersteuning (helemaal) past op zijn of haar wensen.

Redenen geen gebruik mantelzorgondersteuning

Ook bij de mantelzorgers die geen gebruik maken van ondersteuning is het feit dat de geboden ondersteuning niet past op de behoefte een belangrijke reden (25%). Een even grote groep geeft aan überhaupt geen behoefte te hebben aan ondersteuning. Ook onbekendheid met ondersteuning is een belangrijke factor (ken de mogelijkheden onvoldoende 19%, denk dat ik er niets aan heb 20%).

Input strategisch beleidskader 2018-2025

De resultaten van dit onderzoek vormen, tezamen met de resultaten van een onderzoek onder de lidorganisaties van MantelzorgNL,  input voor het nieuwe Strategisch Beleidskader 2018 – 2025 en het jaarplan 2018. Uiteraard wil MantelzorgNL ook in de toekomst werken aan het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers

Meer informatie