40% van de zorgprofessionals is (nog) niet voorbereid op de toekomst waarin meer wordt samengewerkt met mantelzorgers. Mantelzorgers vinden in 63% van de zorgsituaties dat de samenwerking beter kan.

Dat blijkt uit stellingen die MantelzorgNL aan zorgprofessionals en mantelzorgers voorlegde.

Verschillende zorgprofessionals

Mantelzorgers hebben met veel verschillende zorgprofessionals te maken. In 36% van de zorgsituaties 6 of meer per maand.

Het ontbreekt nog vaak aan:

  • maken van goede afspraken over de zorg
  • coördineren van taken
  • uitwisselen van informatie over de zorgsituatie

Dit vraagt van samenwerkingspartners goede communicatievaardigheden en een open contact.

De verschillen uit de test

  • Zorgprofessionals waren beduidend positiever over de samenwerking dan de mantelzorgers.
  • 7% van de zorgprofessionals vindt dat elkaar op de hoogte houden niet goed gebeurt. Mantelzorgers zeggen echter dat dit in 22% van de situaties niet goed gaat.
  • 89% van de zorgprofessionals vindt dat zij signaleert wanneer een mantelzorger de zorg niet meer aan kan. Slechts 59% van de mantelzorgers vindt dat de professional dit goed kan inschatten.
  • 44% van de mantelzorgers in een thuissituatie is tevreden over het contact met de zorgprofessionals. In zorginstellingen is dit 22%.

Ieders rol is belangrijk!

Erkenning van elkaars rol en taak rondom de zorg voor de cliënt/patiënt is de basis.

Een goede samenwerking tussen de professionele expertise van de zorgprofessional en de ervaringsdeskundigheid van de mantelzorger zal leiden tot verbetering van de zorg.

Mix informele en formele zorg

Met een vroegtijdige mix van informele en formele zorg kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen.

De formele zorg wordt vooral aanvullend en ondersteunend aan wat familie en directe omgeving van een zorgvrager zelf aan zorg bieden.

Een goede samenwerking tussen de zorgprofessional en de mantelzorger is een belangrijke voorwaarde om de zorg niet alleen betaalbaar, maar ook kwalitatief goed te houden.

Meer informatie