Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien hoe het gaat met mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers. MantelzorgNL is partner in het programma. Het programma kent een looptijd van 2014 tot 2019. Twee keer per jaar komt een rapportage uit met de uitkomsten. De meest recente rapportage bevat ook de resultaten van de deelvragenlijst voor mantelzorgers.

Mantelzorgers scoren 6,1 op kwaliteit van leven

Mantelzorgers scoren gemiddeld een 6,1 op hun kwaliteit van leven. De groep die zich weinig belast voelt (16% van de respondenten), scoort zelfs een 7. De groep zeer zwaarbelasten (12% van de respondenten) scoort veel slechter, namelijk een 4,7 op hun ervaren kwaliteit van leven. Dit lage cijfer maakt duidelijk dat mantelzorg een zware last kan zijn en van grote invloed is op het leven van de mantelzorger.

Verschillen tussen beide groepen

Tussen de groep niet/nauwelijks belasten en de groep zeer zwaar belasten zitten een aantal significante verschillen. Onderstaande factoren zijn van invloed op de ervaren belasting van mantelzorgers, zo blijkt ook uit de resultaten van Mijn kwaliteit van leven.

 • Het aantal uren dat men zorgt
  Van de groep zeer zwaarbelasten zorgt 55% 25 uur per week of meer voor hun naaste, tegen 7% van de groep die zich niet of nauwelijks belast voelt.
 • De duur van de mantelzorg
  De helft van de groep zeer zwaarbelasten zorgt langer dan 10 jaar voor hun naaste. Bij de groep die zich niet of nauwelijks belast voelt is dit 27%.
 • Nabijheid
  Mantelzorgers die zeer zware belasting ervaren, wonen vaker samen met degene voor wie zij zorgen (60% versus 37%)
 • Enige mantelzorger
  Drie op de vier mantelzorgers die zich zeer zwaar belast voelen, zorgen als enige mantelzorger voor hun naaste. Bij de groep lichtbelasten is dit 56%.
 • Bij anderen terecht kunnen
  Van de weinig belaste mantelzorgers geeft 73% aan bij anderen terecht te kunnen als zij hulp nodig hebben. Bij de groep zeer zwaarbelasten is dit 31%.

Tot slot blijkt dat de tijdsinvestering in het regelen en organiseren van de zorg bijdraagt aan de ervaren belasting van mantelzorgers. Tweederde van de groep die zich zeer zwaar belast voelt, is wekelijks 2 uur of meer kwijt aan het regelen en organiseren van de zorg. Bij de groep die zich niet of nauwelijks belast voelt is dit 22%.

Meer informatie