Mantelzorgconvenant Lelystad: gezamenlijk mantelzorgers bereiken

In maart 2017 hebben zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Lelystad een nieuw mantelzorgconvenant ondertekend. Het bouwt voort op een eerder convenant uit 2014. Michel Langereis, manager bij Welzijn Lelystad, vertelt wat het eerste convenant heeft opgeleverd en wat het nieuwe convenant inhoudt.

Mantelzorgers bereiken en informeren

‘In 2014 wilden we samen met de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties de ondersteuning van mantelzorgers versterken. We vroegen aan de Wmo-cliëntenraad en mantelzorgers wat daarbij belangrijk was, en MantelzorgNL fungeerde als ons klankbord. Het bereiken van mantelzorgers en informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning kwamen als belangrijke punten naar voren.’

Aandachtsfunctionarissen mantelzorg

‘Het doel van de eerste convenant was om de organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers meer samen te laten werken. Daarbij stonden vier thema’s centraal: (1) verbinding tussen formele en informele zorg; (2) delen van kennis en expertise; (3) bereik van mantelzorgers middels publiciteit en voorlichting; en (4) actueel en eenduidig aanbod van respijtzorg. Veertien partijen ondertekenden het eerste convenant. Zij stelden elk in hun organisatie een aandacht functionaris mantelzorg aan, die in een gezamenlijke werkgroep het convenant hebben uitgevoerd.’

Veel bereikt

‘Eind 2016 liep het eerste convenant af. Uit de evaluatie blijkt dat organisaties nu beter van elkaar weten welke mantelzorgondersteuning zij bieden. We benutten elkaars kennis en ondersteuningsaanbod beter. Als iemand elders iets heeft ontwikkeld hoef je zelf het wiel niet meer uit te vinden. Ook signaleren we mantelzorgers eerder en verwijzen hen beter door.’

Nieuw convenant

‘Uit de evaluatie bleek ook dat iedereen verder wilde. Daarom is in maart een nieuw convenant ondertekend. Naast de eerdere doelstellingen er zijn er twee nieuwe: respijtzorg en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.’

Respijtzorg 

‘Er is veel behoefte aan respijtzorg maar mantelzorgers kunnen het aanbod moeilijk vinden. Respijtzorg is erg uiteenlopend, van een crisisplaats in een zorginstelling tot een vrijwilliger aan huis. We gaan nu met elkaar één zoekportaal gebruiken. Iedere organisatie houdt daarin zijn eigen aanbod actueel. In een informatiecampagne brengen we onder de aandacht wat respijtzorg is en waar je terecht kunt.’

Personeelsbeleid

‘Belangrijk is ook mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Als zorg- en welzijnsorganisaties kunnen we het goede voorbeeld geven. Een deel van ons eigen personeel is mantelzorger. Dat gaan we op de agenda zetten bij bestuurders, directies en afdelingen P&O. Iedere organisatie kan mantelzorgbeleid op zijn eigen manier vormgeven, maar we wisselen ook deze kennis met elkaar uit.’

Overdracht na ziekenhuisopname

‘Het ziekenhuis, de MC-groep, is een nieuwe partij in het convenant. De situatie van een patiënt kan enorm veranderd zijn na een ziekenhuisopname. Wat betekent dat voor de mantelzorger? We gaan kijken hoe we mantelzorgondersteuning kunnen betrekken bij de overdracht naar de thuiszorg of een andere zorginstelling.’

Meer informatie

M.Langereis@welzijnlelystad.nl

Heeft u een goed voorbeeld?

Wil je zelf een goed voorbeeld delen? Bijvoorbeeld een goed opgelost probleem van een individuele mantelzorger in uw gemeente of een voorbeeld van goede samenwerking? Neem dan contact op met Hieke Wijbenga: h.wijbenga@mantelzorg.nl.